IRC TECHNOLOGIES LIMITED

"Accelerating innovation to connect and secure the world"
"มืออาชีพ ได้มาตรฐาน ทันเวลา พัฒนาต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า"

Calibration Services

Calibration Services

ศูนย์บริการของเราได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เจ้าแรกและเจ้าเดียว จาก Keysight Technologies ในการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ศูนย์บริการของ IRCT ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก 17025 (ISO/IEC 17025) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555

นอกจากการสอบเทียบตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังสามารถให้บริการสอบเทียบตามขั้นตอนเฉพาะ (Customized Calibration) เพื่อให้ได้ตามคุณภาพ และราคาตามเป้าหมายที่กำหนด เรามีอุปกรณ์มาตรฐานที่หลากหลาย และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูงมากกว่า 20 ปี พร้อมสำหรับให้บริการงานด้านการสอบเทียบในรูปแบบต่างๆ อย่างรวดเร็ว

Onsite Calibration Service

เราสามารถให้บริการแบบ Onsite Calibration แก่ลูกค้าที่ต้องการให้ระบบมี Down-Time น้อยที่สุดจากการทำการสอบเทียบอุปกรณ์ บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าในการรับ-ส่งอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายระหว่างการจัดส่งอุปกรณ์ได้

Urgent Response

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการสอบเทียบแบบเร่งด่วน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์มาตรฐานที่หลากหลาย รองรับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องทำงานภายใต้ความกดดันให้เสร็จตามกำหนดเวลา

Pickup and Delivery

เรามีบริการรับ-ส่งอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในเขดกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุปกรณ์จะถูกจัดส่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งภายในจะถูกห่อหุ้มเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และมีวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง

ในกรณีที่ลูกค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เราจะใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าที่เราได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น

Calibration Services Report

เราจะจัดทำรายงานสรุปรายละเอียดการสอบเทียบของแต่ละอุปกรณ์ ส่งมอบให้กับลูกค้าพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานได้อย่างสะดวก